LEVERANSVILLKOR

PRODUKTLEVERANS

Vi levererar Nestes motorbrännolja och övrig bränsle. De är högklassiga och miljövänliga produkter. Transporten sker med våra egna tankbilar.

Efter att vi fått beställningen, skickar vi en beställningsbekräftelse till Er e-post. Priset påverkas av leveransmängden, oljans kvalitet och området oljan levereras till.

Kundens behov och orderstocken påverkar leveranstiden. Vi strävar efter att leverera alla beställningar så snabbt som möjligt och vi vill ta kundens önskemål i beaktande.
Normal leveranstid √§r 0-7 vardagar efter best√§llningen. Under vinterm√•naderna m√•ste leveransf√∂rh√•llandena vara s√•dana att bilen kan tryggt k√∂ra utan risk f√∂r ishalt v√§glag. Leveransen kan bli f√∂rdr√∂jd ifall v√§garna inte √§r i k√∂rbart skick!
Kontrollera före leveransen att chauffören har obehindrat tillträde till cisternen och att låset är färdigt öppnat. Ifall ni har lämnat ringbud åt chauffören och ni inte svarar i telefonen när chauffören försöker ringa er, då kör vi förbi och leveransen är sedan när vi nästa gång har möjligt.

Vårt webbpris gäller endast för en påfyllningscistern. Om oljebilen måste flyttas för påfyllning till en annan plats och cistern, har vi rätt att fakturera för de extra leverasnkostnaderna.
Det angivna priset i orderbekräftan gäller beställd mängd. Vi förbehåller oss rätten att ändra priset, om levererad mängd inte uppfyller beställd litermängd. Literpriset räknas då på nytt vid faktureringen.
Produkterna levereras endast inom Finland.

PRODUKTENS PRIS, BETALNINGSS√ĄTT OCH ‚Äď TID
Priset p√• de produkter som s√§ljs inneh√•ller leveranskostnaderna till kunden. Betalningstiden √§r (14) fjorton dagar fr√•n leveransen. Produktpriset inkluderar merv√§rdesskatt. 
Köpesumman anses betald då betalningen inbetalats på det bankkonto försäljaren angett. För betalningspåminnelse debiteras hanteringskostnader. På den fördröjda summan inbärs dröjsmålsränta enligt räntelagen. Förutom dröjsmålsräntan har Försäljaren rätt att uppbära av Köparen skäliga indrivningskostnader. Vi förbehåller rätten till prisförändringar.

ANDRA VILLKOR
N√§r ni skickat Er best√§llning via n√§tet / webben, f√•r ni till Er e-post en bekr√§ftelse √∂ver att best√§llningen kommit fram. Kontakten mellan kontrahenterna sker i f√∂rsta hand via e-post. Ett bindande avtal ing√•s d√• kunden l√§mnar in en individualiserad best√§llning. 
Kunden skall meddela sitt namn, sin personbeteckning, sin adress, sin e-post adress och sitt telefonnummer d√• han/hon g√∂r sin best√§llning. Leveransvillkor √§r att kunden √§r vederh√§ftig. Den som g√∂r best√§llningen m√•ste vara 18 √•r fylld. 
Leveransadressen kan också vara oberoende av betalarens adress.

GILTIGHET
Kunden binder sig till de gällande leveransvillkoren då han/hon gör beställningen. Försäljaren har rätt att ändra på dessa leveransvillkor genom att publicera de nya leveransvillkoren på Polttis
Jakoil www-sidor.
Leveransen sker med egna tankbilar till de orter som nämns på förstasidan. Till andra områden gör vi en skild offert.


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Då ni beställer via nätet ger ni oss tillstånd att lagra era personuppgifter på samma sätt som då ni gör en beställning via postorderförsäljning. Uppgifterna lagras för att vi kan leverera er de produkter ni beställt och vid behov kontakta er. Era uppgifter överlämnas inte åt någon utomstående. Vår webbsida lagrar inte beställarens information och beställningslistan raderas automatiskt bort efter 30 dagar från beställningen.

√ĄGANDER√ĄTT
√Ągander√§tten till produkten f√∂rflyttas till kunden, n√§r kunden betalat hela k√∂pesumman och eventuella andra betalnings√•ligganden som h√§rr√∂r k√∂pet. 
Riskansvaret över produkten övergår då produkten är i kundens användning enligt leveransvillkoren.FEL I PRODUKTEN, BYTE OCH RETURNERING
Kunden skall omedelbart kontrollera den produkt som levererats och meddela om fel och brister inom åtta dagar från det att produkten mottagits.
Kunden anses godkänt såväl leveransen som produkten om försäljaren inte, inom tio (10) dagar från det att produkten levererats eller kunden fått den i sin användning enligt leveransvillkoren, fått en individualiserad skriftlig reklamation, i vilken leveransens eller produktens bristfällighet definierats.
Om det är fel i leveransen eller varan och kunden har gjort en reklamation på det sätt som beskrivs i dessa villkor, har försäljaren rätt att enligt sitt val antingen:
a) inom rimlig tid korrigera felet 
b) leverera en ny motsvarande produkt i st√§llet f√∂r den felaktiga produkten 
c) eller ers√§tta kunden k√∂pepriset f√∂r de felaktiga produkter som kunden har betalat 
De följder angående felaktighet i produkten eller leveransen som nämns i denna punkt, är uteslutande och kunden har inte rätt till andra ersättningar enligt detta. Försäljaren är inte skyldig att ersätta möjliga skador åt kunden som orsakas på grund av felaktighet i produkten eller leveransen.

FORCE MAJEURE
Leverant√∂ren ansvarar inte √∂ver det att best√§llningsleveransen f√∂rhindras, f√∂rsv√•ras eller blir f√∂rsenad p√• grund av orsaker som inte beror p√• f√∂rs√§ljaren, exempelvis p√• grund av krig, naturkatastrof, export- eller importf√∂rbud, myndighetsbeslut, allm√§nna st√∂rningar i trafiken eller energidistributionen, arbetstvist eller annan motsvarande orsak som f√∂rsv√•rar eller f√∂rhindrar f√∂rs√§ljarens eller dennes leverant√∂rers verksamhet. 


Skadeersättning och ansvarsbegränsning gällande andra än konsumentkunder.
F√∂rs√§ljarens ansvar √∂ver skada som orsakats kunden, begr√§nsas till den ers√§ttning som n√§mnts i best√§llningsvillkoren. I varje fall √§r det maximala beloppet enligt ers√§ttningsansvaret, det k√∂pepris kunden har betalat f√∂r produkten. 
Försäljaren ansvarar inte för indirekta skador som avtagande eller avbrott i produktionen eller omsättningen, vinst som uteblivit eller annan skada som är svår att förutse.

L√ĖSNING AV TVISTER

Man strävar till att i första hand lösa tvister genom förhandlingar mellan parterna.
Tvister som beror på detta avtal avgörs i Helsingfors tingsrätt. Försäljaren har ändå rätt om han så vill föra käromålet alternativt till den allmänna domstolen på köparens hemställe. Förhandlingsstället för tvister som gäller konsumentkunder bestäms enligt konsumentskyddslagen.